لطفا کمی صبر کنید

افزایش قصه خوانی به سبک فناورانه در انگلیس

تحقیقات اخیر نشان می دهد که نقل قصه های پیش از خواب برای کودکان از طریق ابزارهایی مانند تبلت ها و آی پدها در میان خانواده های انگلیسی محبوبیت ویژه ای پیدا کرده است.