لطفا کمی صبر کنید

تولید انرژی و غذا در مزارع خورشیدی

بر اساس نتایج پروژه‌های آزمایشی، برخی از محصولات کشاورزی زیر پنل‌های خورشیدی بهتر از حالت آفتاب کامل، رشد می‌کنند.