لطفا کمی صبر کنید

فضای مجازی را نبندند از ضررهایش پیشگیری کنید

آیت الله موحدی کرمانی گفت: فضای مجازی را مسدود نکنید زیرا مزایایی دارد، بلکه سعی کنید جلوی ضرری که از این ناحیه متوجه جوانان و نوجوانان می شود را بگیرید