لطفا کمی صبر کنید

لباسی که دستگاه الکترونیکی سربازان را شارژ می کند

ارتش آمریکا با همکاری محققان مشغول توسعه فناوری های مربوط به فیبرکربن است. در همین راستا قصد دارد لباس هایی تهیه کند که دستگاه های همراه سربازان را شارژ می کند.