لطفا کمی صبر کنید

ردیابی تماس تلفنی رانندگان در جاده ها با فناوری

به تازگی در انگلیسی سیستمی کنار جاده ای آزمایش می شود که با یک اسکنر مخصوص تشخیص می دهد چه زمانی راننده ای مشغول تماس با تلفن همراه بوده و به او هشدار می دهد.