لطفا کمی صبر کنید

چسبی که زخم های داخلی را بهم می چسباند

محققان با الهام از مایع لزجی که هنگام حرکت حلزون روی سطح به جا می ماند، نوعی چسب ساخته اند. می توان با این چسب برش ها و زخم اندام های داخلی را بهم چسباند.