لطفا کمی صبر کنید

تأثیر رنگ‌های مختلف بدنه در افت قیمت خودرو

بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، رنگ خودرو عامل مهمی در افت قیمت بیشتر یا کمتر خودروها در طول زمان محسوب می‌شود.